Με αφορμή ραδιοφωνική συνέντευξη του κ. Γεωργάκου, Υπ. Δημάρχου Πρέβεζας στις 23-5-2019, στην οποία αναφέρεται  στη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ έχουμε να σας επισημάνουμε ότι η ΔΕΥΑΠ  είναι μία καταξιωμένη Δημοτική Επιχείρηση στη συνείδηση των Πρεβεζάνων στα 30 χρόνια λειτουργίας της.

Επίσης  εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια η ΔΕΥΑΠ παρακολουθεί όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των εγκαταστάσεών της με ασύρματα δίκτυα είτε πρόκειται για δεξαμενές, είτε πρόκειται για αντλιοστάσια , είτε πρόκειται για δίκτυα.

Επειδή όμως αναφερθήκατε και στην ποιότητα του πόσιμου νερού, σας γνωρίζουμε ότι για πάρα πολλά χρόνια σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΙΓΜΕ, γίνονται οι πιο συχνοί και αυστηροί έλεγχοι της ποιότητας νερού, κάτι που μπορεί να σας επιβεβαιώσει  και η Δ/νση Υγείας.

Σημείωση : Η ΔΕΥΑΠ ήταν στη διάθεση οποιουδήποτε συνδυασμού για ενημέρωση – συζήτηση.

                                                                                 Ο Πρόεδρος τη ΔΕΥΑΠ

                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΥΔΙΚΟΣ

ΕΡΓΑ  ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΕΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2011 – 2019

 

Α) Τα έργα που υλοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΠ την περίοδο 2011 – 2018 είναι:

  • ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Α ΦΑΣΗ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

εγκεκριμένος πρ/σμός  4.520.000,00 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ποσό σύμβασης        (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

σύμβαση 12-1-2011

παραλαβή 27-6-2014

ανάδοχος ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ

1)ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔιΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗ), ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ) ΚΑΙ 2) ΤΙΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013

εγκεκριμένος πρ/σμός   575.198,02 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

ποσό σύμβασης 467.640,67 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)

σύμβαση 2-11-2011

παραλαβή 20/12/2013

ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΤΗΣ ΔΡΟΣΙΑΣ ΕΓΙΝΑΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 5.023 μέτρα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

Β)  Η  ΔΕΥΑΠ εκτελεί την συμβασιοποιημενη πράξη

 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Σύμβαση  1140/30-4-2018

ποσό σύμβασης 79.155,65 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)

προ/σμός 143.915,31 ευρώ (πλέον ΦΠΑ)
δημοπρασία 26-9-2017

ανάδοχος ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και μελετητές ΑΕ

Η πράξη έχει ενταχθεί στο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020  στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Η υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού από τη ΔΕΥΑ Πρέβεζας, είναι ένα από τα μέτρα που προβλέπονται στο θεσμοθετημένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (ΦΕΚ 2292 Β ́/13-9-2013), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ «για την θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων».

Τα Σχέδια Ασφάλειας Νερού στοχεύουν στη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την υιοθέτηση και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο δίκτυο διανομής του πόσιμου νερού, μέσω ελαχιστοποίησης παρουσίας ρυπαντών -ειδικά στην πηγή του-, σωστής επεξεργασίας του ύδατος και σωστής διανομής σε δίκτυα ύδρευσης, ανεξάρτητα του μεγέθους των δικτύων αυτών, έτσι ώστε να πληρούνται σε κάθε περίπτωση οι απαιτήσεις της Οδηγίας 98/83/ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».

Η εκπόνηση ενός Σχεδίου Ασφάλειας Νερού (ΣΑΝ) είναι αποτέλεσμα εξειδικευμένης εργασίας γραφείου και πεδίου, που καταλήγει σε αξιολόγηση αποτελεσμάτων και σχεδιασμό ενεργειών.

συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης της σύμβασης είναι 24 μήνες. 

Γ) Έχουν ενταχθεί οι πράξεις  και είναι υπό εξέλιξη

  • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Η Πράξη έχει εντατχθεί στο ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”

πρ/σμός 800.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) (περιλαμβάνεται η αυτεπιστασία Αρχαιολογίας)

Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης στην πόλη της Πρέβεζας. Προτείνεται η αντικατάσταση παλαιών τμημάτων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  που παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα καθώς και η αντικατάσταση του συστήματος σωληνώσεων της κεντρικής δεξαμενής της πόλης.  Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου που θα αντικατασταθούν είναι παλαιοί, από PVC και παρουσιάζουν πολύ συχνά σπασίματα με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται συνολικά η λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της Πρέβεζας, να λαμβάνουν χώρα μεγάλες διαρροές, να επιβαρύνεται η ΔΕΥΑΠ και να ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές και οι κάτοικοι συνολικά. Οι νέοι αγωγοί που θα τοποθετηθούν θα είναι συνολικού μήκους 5000μ περίπου από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, 

  Το σύστημα των σωληνώσεων της κεντρικής δεξαμενής της πόλης της Πρέβεζας που βρίσκεται στη Σμυρτούλα είναι παλαιό και διαβρωμένο, παρουσιάζει διαρροές και κινδυνεύει με αστοχία.

προτείνεται η πλήρης αντικατάσταση των συστημάτων αυτών με νέους αγωγούς χαλύβδινους με μόνωση, ίδιων διατομών και ίδιου μήκους με τους υφιστάμενους. Θα γίνουν εργασίες καθαίρεσης των υφιστάμενων συστημάτων, συγκόλλησης και τοποθέτησης των νέων σωλήνων με τα ειδικά τους τεμάχια καθώς και στεγάνωσης των αρμών στις οπές των τοιχίων των δεξαμενών όπου γίνεται η είσοδος των αγωγών στις δεξαμενές. 

 Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 18 μήνες.

Tο έργο δημοπρατήθηκε ηλεκτρονικά στις αρχές του έτους 2019, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και είναι υπό εξέλιξη η προέγκριση υπογραφής σύμβασης.

 

  • ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Β ΦΑΣΗ

Η πράξη έχει ενταχθεί από 18-9-2018 στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών

πρ/σμός 1.540.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) (περιλαμβάνεται η αυτεπιστασία Αρχαιολογίας)

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων κεντρικών αγωγών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στις ανατολικές περιοχές της Δ.Κ. Πρέβεζας (Νεοχώρι, Ψαθάκι,Αγ. Τριαδα) και στην πόλη της Πρέβεζας. Οι υφιστάμενοι αγωγοί έχουν πολύ μικρές διατομές και χρήζουν αντικατάστασης, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν με επάρκεια.

Το συνολικό μήκος του νέου δικτύου θα είναι 6.798,00 μ. και θα αποτελείται από σωλήνες πολυαιθυλενίου.

Με την υλοποίηση της πράξης «ΥΔΡΕΥΣΗ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΦΑΣΗ Β» θα ωφεληθεί πληθυσμός 22.000 μόνιμων κατοίκων, το σύνολο δηλαδή του πληθυσμού της ΔΚ Πρέβεζας και Τ.Κ. Μύτικα.

 Η πράξη αφορά στην αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών με αγωγούς μεγαλύτερων διατομών που θα λειτουργούν μεν με επάρκεια για τις ανατολικές περιοχές της ΔΚ Πρέβεζας, θα ανακουφίσουν  δε από σπασίματα και διαρροές το σύνολο του δικτύου ύδρευσης  το οποίο είναι ενιαίο και καλύπτει τις ανάγκες 22.000 ατόμων.

Η συνολική προθεσμία κατασκευής του έργου είναι 12 μήνες.

το έργο θα δημοπρατηθεί ηλεκτρονικά εντός του έτους 2019 και σε εξέλιξη η υπογραφή  δανειακής σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Δ)   Υπάρχει φάκελος υποβολής πρότασης

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕΥΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

η πρόταση θα υποβληθεί στο ΕΠ “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020”

πρ/σμός 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ

Η προτεινόμενη πράξη αφορά στην ψηφιοποίηση του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια, κ.λ.π.), αλλά και του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης (αγωγοί μεταφοράς πόσιμου νερού, υδρόμετρα, δικλείδες απομόνωσης, κλπ) καθώς και των απαραίτητων συνοδευτικών στοιχείων και τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών. Όλες οι πληροφορίες, γεωγραφικές και περιγραφικές, θα εισαχθούν σε μία δυναμική σχεσιακή βάση δεδομένων (με δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας) η οποία θα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο (online) με το σύστημα SCADA και με το πρόγραμμα διαχείρισης καταναλωτών και έκδοσης λογαριασμών ύδρευσης που λειτουργεί στην ΔΕΥΑ.

Επίσης στα πλαίσια της πράξης η ΔΕΥΑ θα προμηθευτεί ένα διαδικτυακό γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, άμεσα προσβάσιμο από σταθμούς εργασίας, tablets και έξυπνα κινητά τηλέφωνα, το οποίο θα αντλεί και θα αποθηκεύει πληροφορίες στη σχεσιακή βάση δεδομένων και το οποίο θα έχει απεριόριστες άδειες χρήσεις (για το κοινό, για τους χειριστές της ΔΕΥΑ και για τα τους υπαλλήλους που πραγματοποιούν αυτοψίες) και επίπεδα πρόσβασης στην πληροφορία. Το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, εκτός της απεικόνισης θα αναλαμβάνει μέσω ειδικών αλγορίθμων να αναλύει το δίκτυο ώστε οι χειριστές να μπορούν να γνωρίζουν τις δικλείδες που επηρεάζουν έναν αγωγό ή έναν βρόγχο του δικτύου, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που υδρεύονται από έναν αγωγό ή βρόγχο, ώστε να μπορούν να δημιουργήσουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για τους καταναλωτές σε περιπτώσεις βλαβών ή συντήρησης. Βασικό στοιχείο όλης της πράξης αποτελεί η αρχιτεκτονική σχεδιασμού και ο τρόπος υλοποίησης ώστε να επιτρέπουν την επεκτασιμότητα τόσο σε επίπεδο γεωπληροφορίας, όσο και λειτουργικότητας, ενώ η εκπαίδευση, η πιλοτική λειτουργία και η τεχνική υποστήριξη που προβλέπονται θα δώσουν στην υπηρεσία μία αυτοδυναμία μελλοντικού χειρισμού.

Εφόσον ενταχθεί η πράξη, η σύμβαση θα ανατεθεί ύστερα από συνοπτικό διαγωνισμό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.