Με προοπτική να αποτελέσει το «διάδοχο σχήμα» στήριξης μετά την επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία έριξε αυλαία με την 7η φάση, ενεργοποιείται το μέτρο της «αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού».

Στην παρούσα φάση, οι επαγγελματίες που έμειναν κλειστοί κατά τον μήνα Απρίλιο με κρατική εντολή καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα my business support μέχρι την 1η Ιουνίου προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση των 1.000 έως 4.000 ευρώ. Ωστόσο, το μέτρο αναμένεται να παραταθεί και για τον Μάιο και -πιθανώς- και για τον Ιούνιο προκειμένου να καλυφθούν και οι επιχειρήσεις που εξακολουθούν να παραμένουν κλειστές.

Το μόνο που θα αλλάζει -ανάλογα με τον μήνα- είναι ο κατάλογος με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που θα μπορούν να λάβουν την ενίσχυση. Και με την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε με την επιστρεπτέα προκαταβολή. Μάλιστα, τα βήματα θα είναι ταχύτερα, καθώς το μόνο που θα χρειάζεται θα είναι η απλή εκδήλωση ενδιαφέροντος με την υποβολή της σχετικής αίτησης στην πλατφόρμα. Δεν υπάρχει κριτήριο μείωσης εσόδων. Η μόνη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να ήταν κλειστή τον Απρίλιο με κρατική εντολή και ο αριθμός των εργαζομένων να είναι μικρότερος από τους 50. Για όσους έμειναν κλειστοί για ολόκληρο τον Απρίλιο, τα ποσά της ενίσχυσης θα κυμανθούν από τα 1.000 έως τα 4.000 ευρώ, ενώ αν η επιχείρηση έμεινε κλειστή για λιγότερες από 15 ημέρες, τα ποσά θα είναι μειωμένα κατά 50%.

Σύμφωνα με την απόφαση (ΓΔΟΥ 468/19.5.2021) που υπογράφουν ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας, ο αναπλ. υπουργός Θ. Σκυλακάκης και ο υφ. Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλος, το ύψος της αποζημίωσης ανέρχεται:

* σε 1.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 0 έως 5 εργαζόμενους κατά την 1η.4.2021,

* σε 2.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 6 έως 20 εργαζόμενους κατά την 1η.4.2021 και

* σε 4.000 ευρώ για δικαιούχους που απασχολούν 21 έως 49 εργαζόμενους κατά την 1η.4.2021, σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι προϋποθέσεις

Η αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού καταβάλλεται στους δικαιούχους εφόσον πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις,

* Έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,

* Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ, στη 1.4.2021, έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1η.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΑ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στη 1.4.2021, ή

* Έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ, την 1.4.2021, έναν από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ ή τα ακαθάριστα έσοδά τους ενεργού κατά την 1η.4.2021 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο Παράρτημα ΙΒ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στη 1.4.2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας,

* Δεν έχουν τεθεί σε αδράνεια από την 1η Ιανουαρίου 2019 και μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο αυτή,

* Δεν έχει ανασταλεί, μέχρι και την ημερομηνία ελέγχου πληρωμής ισχύος της παρούσας, η χρήση του ΑΦΜ τους για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών σύμφωνα με την απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1200/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (εξαφανισμένος έμπορος), όπως αυτό προκύπτει από το φορολογικό μητρώο της ΑΑΔΕ,

* Δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α’ 137),

* Έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Φεβρουαρίου 2020,

* Δεν υπάγονται σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία ή άλλη διαδικασία αφερεγγυότητας και

* Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης και δεν έχουν ακόμη αποπληρώσει το δάνειο ή λύσει τη σύμβαση εγγύησης και δεν έχουν λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης και υπόκεινται ακόμη σε σχέδιο αναδιάρθρωσης.

Διευκρινίζεται ότι με βάση τις ισχύουσες διατάξεις μικρές επιχειρήσεις που δικαιούνται την αποζημίωση θεωρούνται αυτές που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ πολύ μικρές αυτές που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ

Δείτε περισσότερο ρεπορτάζ ΕΔΩ