Τη σύμφωνη γνώμη της για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ηπείρου», διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας Ηπείρου.

 

Το έργο, προϋπολογισμού 7.369.506 ευρώ, εντάσσεται στην πράξη «Δίκτυο Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) Περιφέρειας Ηπείρου (Α’ Φάση)». Η προμήθεια περιλαμβάνει: 17 Πρέσες απορριμμάτων, 17 Χοάνες απόρριψης απορριμμάτων, 47 Απορριμματοδέκτες (container) κλειστού τύπου, 12 Οχήματα μεταφοράς container, 8 Γεφυροπλάστιγγες, 6 Προκατασκευασμένους οικίσκους και 17 Μεταλλικές ράμπες.

 

Η διαδικασία της μεταφόρτωσης συνοπτικά θα γίνεται ως εξής: Άφιξη του Α/Φ οχήματος στην είσοδο του ΣΜΑ, ζύγιση, καταγραφή, έλεγχος και απόρριψη του φορτίου στη χοάνη – συμπιεστή, πλήρωση του άδειου container, απεμπλοκή και ανέλκυση του αποσπώμενου container στον τράκτορα μέσω της υπερκατασκευής τύπου γάντζου, μεταφορά του γεμάτου container είτε προς επεξεργασία στη ΜΕΑ, είτε στους ΧΥΤΑ.