Προς: -ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ε.Π.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

-ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΣΤΟ SUPERCUP 2018

Κύριε Πρόεδρε

Σας κοινοποιούμε την προκήρυξη των αγώνων Πρωταθλήματος περιόδου 2018-2019 και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΤΣΑΚΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πρέβεζας-Λευκάδας αφού έλαβε υπόψη της :

α) Την Ισχύουσα Αθλητική Νομοθεσία

β) Το ισχύον καταστατικό της, ως και αυτό της Ε.Π.Ο.

γ) Τις διατάξεις των Κανονισμών αγώνων και του ποδοσφαίρου Πειθαρχικού Κώδικα, όπως ισχύουν σήμερα.

δ) Τις διατάξεις των Κανονισμών Αγώνων Ποδοσφαίρου(Κ.Α.Π.), που ισχύουν Διεθνώς και ορίζονται από τις Διεθνείς συμβάσεις της F.I.F.A.

ε) Τις διατάξεις Κανονισμών της Ε.Π.Ο.

στ) Την αριθμ. Νο 08/31-7-2018 απόφαση του Δ.Σ.

ζ) Τους βαθμολογικούς πίνακες κατάταξης των Σωματείων όλων των Κατηγοριών της ΕΠΣ Π-Λ, της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τους αγώνες Πρωταθλήματος περιόδου 2018-2019 μεταξύ των Σωματείων της:

Α΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Και στους οποίους δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα παρακάτω σαράντα ένα (41) Σωματεία:

Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2018-19

Σε περίπτωση που δεν δηλώσει συμμετοχή κάποιο-κάποια Σωματεία, που έχουν το δικαίωμα να αγωνιστούν στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, ο πίνακας συμπληρώνεται από την Β’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, μόνο από τις ομάδες που πήραν μέρος στους αγώνες PLAY-OFF της αγωνιστικής περιόδου 2017-18.

Στην παραπάνω Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία θα λάβουν μέρος όσα Σωματεία μετακινηθούν από άλλη Ε.Π.Σ. και θα ενταχθούν στη δύναμη της Ένωσης και επίσης όλα τα Σωματεία που θα ιδρυθούν εφ’ όσον νομιμοποιηθούν και επαναδραστηριοποιηθούν και εγγραφούν στη δύναμη της Ε.Π.Ο. μέχρι την Κλήρωση του Πρωταθλήματος της Κατηγορίας.

Τα Σωματεία που δεν δηλώσουν για οποιοδήποτε λόγο συμμετοχή στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία, έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, αφού πρώτα στείλουν σχετικό έγγραφο παραίτησής τους από το Πρωτάθλημα Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας.

Το Πρωτάθλημα της Κατηγορίας αυτής θα γίνει ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων που θα δηλώσουν συμμετοχή σε έναν ή δύο ομίλους, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ..

Το κριτήριο διαχωρισμού των ομάδων σε δύο ομίλους, είναι η γεωγραφική τους θέση(χιλιομετρικές αποστάσεις-γήπεδο).

ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Η Προκήρυξη αυτή είναι πρόσκληση για σύμβαση προσχώρησης μεταξύ της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας και των ομάδων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρωτάθλημα αυτό.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Α. Οι ημερομηνίες έναρξης των πρωταθλημάτων θα ορισθούν από την Επιτροπή Πρωταθλήματος.

Β. Η λήξη των Πρωταθλημάτων ορίζεται το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου 2019.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Τα Σωματεία που έχουν δικαίωμα και επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Πρωτάθλημα αυτό πρέπει μέχρι 31/8/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 να έχουν υποβάλει στην Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας γραπτή δήλωση συμμετοχής , αντίγραφο αδείας λειτουργίας του γηπέδου και παραχωρητήριο για τη χρήση του γηπέδου.

Β. Μαζί με τη Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Σ. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/ Δήλωση υπογεγραμμένο από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο του Σωματείου/ Ομάδας περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A., και Ε.Π.Ο. (άρθρο 2, παρ.3α, εδ. Ιγ του Καταστατικού της Ε.Π.Ο.), νόμιμα επικυρωμένο. Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.

Γ. Τα Σωματεία στη δήλωση συμμετοχής υποχρεωτικά θα αναφέρουν email ή/και αριθμό fax.

Για κάθε αλλαγή email/fax θα ενημερώνεται υποχρεωτικά και άμεσα η ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

Η αλληλογραφία της ΕΠΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ με τις ομάδες όλων των κατηγοριών θα γίνεται με email/faxκαι σε εξαιρετικές περιπτώσεις με αλληλογραφία.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ).

Α. Μαζί με την δήλωση συμμετοχής τα Σωματεία πρέπει να καταβάλουν σε μετρητά το ποσό των 100€ για την Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία 80€ για την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία και 20 € για την Ετήσια Συνδρομή 2018-19 με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Τα σωματεία με την κατάθεση της δήλωσης συμμετοχής είναι υποχρεωμένα να τακτοποιήσουν κάθε οικονομική εκκρεμότητα προς την ΄Ένωση από τυχόν οφειλές τους, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγρ. 3 δ του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η δήλωση συμμετοχής.

ΕΔΡΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΓΗΠΕΔΟ)

Α. Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσουν στην Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας τα γήπεδα που θα χρησιμοποιήσουν για τους αγώνες τους.

Β. Οι αγωνιστικοί χώροι είτε πρόκειται για φυσικούς είτε για πλαστικούς χλοοτάπητες είναι υποχρεωτικοί μόνο για το πρωτάθλημα της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και θα αποτελεί υποχρέωση του γηπεδούχου Σωματείου.

Όποιο Σωματείο της Α΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν θα διαθέτει γήπεδο με φυσικό ή πλαστικό χλοοτάπητα δεν θα συμμετέχει στο Πρωτάθλημα περιόδου 2018-19.

Γ. Στη δήλωση συμμετοχής θα αναφέρεται υποχρεωτικά η έδρα του σωματείου, εφόσον έχει εξασφαλίσει το γήπεδο για τους αγώνες της ομάδας του, όταν είναι γηπεδούχο, από το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που αυτό ανήκει, διαφορετικά το σωματείο αποδέχεται απροφάσιστα και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα της αρμόδιας επιτροπής της Ε.Π.Σ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΛΕΥΚΑΔΑΣ να ορίζει, κατά την απόλυτη κρίση του, τα γήπεδα που θα τελούνται οι αγώνες Πρωταθλήματος στο οποίο συμμετέχει.

Δ. Κάθε σωματείο δύναται να δηλώσει και εναλλακτική έδρα (δεύτερη), προσκομίζοντας και το παραχωρητήριο από την αρχή που ανήκει το γήπεδο.

Ε. Σε περίπτωση επιβολής σε σωματείο ποινής στέρησης του δικαιώματος να αγωνίζεται στην έδρα του, το γήπεδο για τη διεξαγωγή των αγώνων του στο διάστημα που εκτίεται αυτή η ποινή, θα ορίζεται κατά την απόλυτη κρίση της Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, το γηπεδούχο (τιμωρημένο) σωματείο έχει τις υποχρεώσεις των άρθρων 8 και 9 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών -Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων (ετοιμασία γηπέδου κλπ.).

ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Οι προπονητές των σωματείων στην Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, θα πρέπει υποχρεωτικά να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο , ήτοι να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος UEFA C΄ και κάτοχο επίσης ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ.

Οι ανωτέρω προπονητές υποχρεούνται στην έκδοση από την ‘Ένωση δελτίου πιστοποίησης προπονητή για την τρέχουσα ποδοσφαιρική περίοδο, προσκομίζοντας:

1 Αίτηση του σωματείου

2 Φωτοτυπία ταυτότητας προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31.12.2018

3 Δύο έγχρωμες φωτογραφίες

4 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του Καταστατικού της ΕΠΟ και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ

5 Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με σωματείο, κατατεθειμένο στην αρμόδια ΔΟΥ (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή)

6 Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών

7 Καταβολή παραβόλου 75 Ευρώ στο ταμείο της Ε.Π.Σ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης προπονητή, εκδίδεται υποχρεωτικά καινούργιο Δελτίο πιστοποίησης στο όνομα του νεοπροσληφθέντος προπονητή και του σωματείου/ΠΑΕ.

Προπονητής ο οποίος δεν θα προβεί στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης, δεν θα μπορεί να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

Τα σωματεία Β΄ κατηγορίας, υποχρεούνται στην έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή, αν προσλάβουν προπονητή κατά τα ανωτέρω, με τους παραπάνω όρους.

Τα σωματεία της κατηγορίας αυτής που δεν θα προσλάβουν επίσημο προπονητή ΕΠΟ, δύναται να εκδώσουν ταυτότητα εισόδου στον αγωνιστικό χώρο σε άτομο το οποίο έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του ως ποδοσφαιριστής το προηγούμενο διάστημα (σε οποιαδήποτε ομάδα), τουλάχιστον επί μία τριετία, με δικαίωμα παροχής τεχνικών οδηγιών (θα αναγράφεται στο φύλλο αγώνα ως προπονητής ), προσκομίζοντας για την έκδοσή της:

α) αίτηση του σωματείου,

β) μία φωτογραφία,

γ) υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599, ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα Κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών, του Καταστατικού και των Κανονισμών της ΕΠΟ

δ) χρηματικό παράβολο πενήντα (50) ευρώ.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει τα σωματεία στα οποία αγωνίστηκε ως ποδοσφαιριστής και ποιες ποδοσφαιρικές περιόδους αγωνίστηκε σε αυτά.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 του ατόμου αυτού, στην οποία θα αναγράφει ότι την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο την οποία ασκεί καθήκοντα προπονητή, δεν μπορεί να αγωνίζεται και ως ποδοσφαιριστής.

Εκπρόσωπος ο οποίος εισέρχεται νόμιμα στον αγωνιστικό χώρο, δεν έχει δικαίωμα να δίνει τεχνικές οδηγίες και να κινείται στην οριοθετημένη γραμμή του προπονητή.

Από την επόμενη αγωνιστική περίοδο 2019-20 αυτός που θα δηλώνεται ως εκπρόσωπος της ομάδας στο Φ.Α., θα πρέπει να είναι μέλος του Δ.Σ. της ομάδας.

ΙΑΤΡΟΣ ΑΓΩΝΑ.

Α. H παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού σε όλη τη διάρκεια του αγώνα είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Σε αντίθετη περίπτωση δεν διεξάγεται ο αγώνας με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας, η οποίαχάνει τον αγώνα με τέρματα 0-3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή τριακόσια (300) ευρώ. (ΚΑΠάρθρο16 παραγρ.2). Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για τη γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, ο διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.

Β. Κάθε ομάδα που διαγωνίζεται είναι υποχρεωμένη να είναι εφοδιασμένη με φαρμακευτικό υλικό για τις ανάγκες των ποδοσφαιριστών της.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΗΜΕΡΑ και ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

α) Το Πρόγραμμα αγώνων θα καταρτισθεί με δημόσια κλήρωση των ομάδων που θα είναι αντίπαλες και θα γίνει στα γραφεία της Ένωσης. Η Επιτροπή Πρωταθλήματος αποφασίζει για την ημερομηνία, ημέρα και ώρα που θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση, η οποία θα ανακοινωθεί έγκαιρα στα Σωματεία.

β) Τα γήπεδα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το πρόγραμμα των αγώνων. Το πρόγραμμα των αγώνων, θα ανακοινωθεί σε όλα τα σωματεία που παίρνουν μέρος στο πρωτάθλημα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο (www.epsprevezas-lefkadas.gr).

γ) Οι γηπεδούχες ομάδες θα ορισθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων. Η ημέρα και η ώρα τέλεσης των αγώνων θα ορισθούν με το Πρόγραμμα των αγώνων.

δ) Η Επιτροπή Πρωταθλήματος είναι αυτή που θα κρίνει και θα αποφασίζει πάντα με γνώμονα τη λήξη του Πρωταθλήματος μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, την διευκόλυνση των γηπεδικών αναγκών, αλλά και την συνεργασία με την Επιτροπή Διαιτησίας για τον ορισμό αξιόλογων διαιτητικών τριάδων.

ε) Οι διαιτητές είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση της ώρας που αρχίζουν οι αγώνες, η οποία (ώρα) καθορίζεται κάθε φορά από την ΕΠΣ Π-Λ και αναγράφεται στα Φύλλα Αγώνα (άρθρο 15 του ΚΑΠ).

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν όσα καθορίζει το άρθρο 17 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων και ειδικότερα:

Α. Ως προσέλευση ομάδας νοείται η έγκαιρη παρουσίαση στο γήπεδο των ποδοσφαιριστών της με πλήρη τα απαραίτητα στοιχεία (στολή, δελτία αθλητικής ιδιότητας, κατάσταση Υγείας κλπ.) για τη συμμετοχή τους στον αγώνα. Η διαπίστωση της έγκαιρης και κανονικής προσέλευσης των διαγωνιζόμενων ομάδων θα γίνεται πριν ο διαιτητής αποφανθεί για την κανονικότητα ή όχι του γηπέδου. Ο διαιτητής είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ακριβούς ώρας έναρξης που αναγράφεται στο φύλλο αγώνα.

Β. Αν ομάδα παρουσιαστεί στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές ματαιώνεται ο αγώνας, η ομάδα αυτή θεωρείται υπαίτια για τη ματαίωση και της επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 21 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

Γ. Σ’ όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα επιτρέπονται μέχρι τέσσερις (4) αλλαγές σε κάθε αγώνα.

Δ. Σ’ όλους τους ερασιτεχνικούς αγώνες είναι υποχρεωτική, με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας, η παρουσία προσώπου που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού αγώνα. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε ιατρός είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των ΤΕΙ και διαπιστευμένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιημένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για τη ζωή περιστατικά που μπορεί να προκύψουν σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 0 -3 και της επιβάλλεται χρηματική ποινή. Εάν διεξαχθεί ο αγώνας, πέραν των ανωτέρω ποινών για την γηπεδούχο ομάδα που ισχύουν, διαιτητής παραπέμπεται για πειθαρχικό έλεγχο.

Ε. Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα.

ΓΗΠΕΔΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ-ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ

Α. Για το αν θα διεξαχθεί ή θα συνεχιστεί ένας αγώνας από απόψεως καταλληλότητας γηπέδου, μόνος αρμόδιος είναι ο διαιτητής και οι ομάδες που αγωνίζονται πρέπει να συμμορφώνονται σε κάθε σχετική απόφαση του, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να κάνουν ένσταση γι’ αυτό (ΚΑΠ άρθρο 10).

Β. Για τη δυνατότητα της διεξαγωγής ή όχι ενός αγώνα, λόγω αντικανονικότητας του γηπέδου, μόνος αρμόδιος να αποφασίσει είναι ο διαιτητής, ο οποίος στο Φ.Α. έχει υποχρέωση να αναγράφει κάθε σχετική παρατήρησή του. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει το δικαίωμα να διατυπώνει αντιρρήσεις ή σχετική ένσταση κατ’ άρθρο 23 παρ.1 α του ΚΑΠ, με κατάθεση εγγράφου στο διαιτητή, υπογεγραμμένο από τον αρχηγό της, πριν την έναρξη του αγώνα και το οποίο επισυνάπτεται στο Φ.Α

Γ. Η ΄Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να αναβάλει ανά πάσα χρονική στιγμή τους αγώνες όλων των κατηγοριών ή ορισμένων ομίλων ή μεμονωμένων αγώνων, αν εκτιμήσει ότι, λόγω έκτακτων συνθηκών (δυσμενείς καιρικές συνθήκες, διακοπή συγκοινωνιών κλπ.), διαγράφεται κίνδυνος να μη διεξαχθούν οι αγώνες και προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία και έξοδα μετακίνησης σωματείων, διαιτητών , συντελεστών αγώνων κλπ. ενημερώνοντας, με κάθε πρόσφορο μέσον, τα διαγωνιζόμενα σωματεία , μετά από απόφαση του Προέδρου ή του Αναπληρωτή Προέδρου ή ορισθέντος από αυτή οργάνου ή Επιτροπής, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική τεκμηρίωση. Ειδικά για τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα η απόφαση για την αναβολή ενός αγώνα μπορεί να ληφθεί ακόμη, πλην των ανωτέρω, και σε λοιπές περιπτώσεις, χωρίς χρονική δέσμευση, αν υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Προέδρου της Ε.Π.Σ. (κατά το άρθρο 10, παράγρ. 4 του Κ.Α.Π.).

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΛΟΓΩ ΑΡΝΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ

Ισχύουν όσα καθορίζουν τα άρθρα 17 και 27 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών -Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

Α. Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί ή παραιτηθεί από τρεις (3) αγώνες συνολικά της ίδιας διοργάνωσης αποβάλλεται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Ένωσης και υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία με (συνολική) ποινή αφαίρεσης μείον έξι (-6) βαθμών από το βαθμολογικό πίνακα του πρωταθλήματος που θα συμμετάσχει την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Β. Ομάδα που μετέχει στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα και δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί σε τρεις (3) συνολικά αγώνες της ίδιας αγωνιστικής περιόδου, θεωρείται ότι αποχώρησε με τη θέλησή της, δεν μπορεί να επανέλθει στο πρωτάθλημα αυτό, υποβιβάζεται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία, με τις συνέπειες που αναφέρονται στα οικεία άρθρα. Ως μη κάθοδος σε αγώνα θεωρείται κάθε περίπτωση που ένας αγώνας δεν τελείται από υπαιτιότητα μίας ομάδας.

ΤΡΟΠΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ.

Α. Οι αγώνες θα είναι διπλοί (δύο γύροι).

Β. Η διάρκεια των αγώνων θα είναι 90΄λεπτά της ώρας σε δύο ημίχρονα των 45΄το καθένα. Η διάρκεια της ανάπαυλας (ημίχρονο) δεν θα ξεπερνά τα δεκαπέντε (15) λεπτά.

Γ. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα επιτρέπεται η αντικατάσταση μέχρι τεσσάρων (4) ποδοσφαιριστών.

Απαγορεύεται η επανασυμμετοχή στον αγώνα οποιουδήποτε ποδοσφαιριστή αντικαταστάθηκε στη διάρκεια του αγώνα (ΚΑΠ άρθρο16 παρ.3).

Στο Πρωτάθλημα της Α΄ Κατηγορίας για την ανάδειξη του Πρωταθλητή θα υπάρχει το Σύστημα Play-Off. Για τον Υποβιβασμό των Σωματείων θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα των Play-Out. Η συμμετοχή των Σωματείων στα Play-off και Play-out Α΄ ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική. Για τη μη συμμετοχή σ’ αυτούς τους αγώνες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΠ(Άρθρο 17)

Στο Πρωτάθλημα της Β΄ Κατηγορίας για τον Προβιβασμό θα χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Play-Off. Η συμμετοχή των Σωματείων στα Play-off Β΄ ερασιτεχνικής Κατηγορίας είναι υποχρεωτική. Για τη μη συμμετοχή σ’ αυτούς τους αγώνες επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τον ΚΑΠ (Άρθρο 17).

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ PLAY-OFF Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων των ομάδων μετά την λήξη του Πρωταθλήματος, γίνεται αγώνας κατάταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 ΚΑΠ για την τελική βαθμολογία του Πρωταθλήματος.

Β. Οι αγώνες των Play-off δεν θα διεξαχθούν εφόσον η μεταξύ τους διαφορά του πρώτου (1ου) με το δεύτερο (2ο) είναι τέσσερις (4) βαθμοί και άνω (π.χ. 50 ο πρώτος και 46 ο δεύτερος, αναδεικνύεται πρωταθλητής ο 1ος του Πρωταθλήματος). Εάν δεν υπάρχει η διαφορά των τεσσάρων βαθμών και άνω, οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των Play-off για την ανάδειξη Πρωταθλητή, όπως αναφέρεται και παρακάτω.

Γ. Οι αγώνες σ’ αυτή την περίπτωση θα είναι μονοί. Στην πρώτη φάση θα διεξαχθούν οι αγώνες ως εξής: α) μεταξύ του 2ου με τον 5ο (2 Χ 5) και β) μεταξύ του 3ου με τον 4ο (3 Χ 4) όπως αυτοί κατατάχθηκαν βαθμολογικά με τη λήξη του πρωταθλήματος, με έδρες του 2ου και του 3ου. Ως πλεονέκτημα για την πρόκριση της ομάδας των αντίστοιχων ζευγαριών δίνεται στον 2ο και στον 3ο η έδρα- η νίκη – η ισοπαλία. Ενώ για την πρόκριση του 5ου και του 4ου είναι μόνο η νίκη.

Παράταση και πέναλτι στα παραπάνω παιχνίδια δεν υπάρχουν.

Με αυτό τον τρόπο οι προκρινόμενες ομάδες οι οποίες θα προκύψουν από την διεξαγωγή των δύο αγώνων θα αγωνιστούν μεταξύ τους. Λαμβάνοντας ως έδρα, την έδρα του σωματείου που κατέλαβε στο πρωτάθλημα την μεγαλύτερη βαθμολογική θέση.

Η πρόκριση δίνεται στη γηπεδούχο ομάδα με νίκη και ισοπαλία ενώ στη φιλοξενούμενη μόνο με νίκη.

Η προκρινόμενη ομάδα δίνει αγώνα με την πρώτη ομάδα στο βαθμολογικό πίνακα του Πρωταθλήματος, στην έδρα της 1ης ομάδας του βαθμολογικού πίνακα.

Πρωταθλητής για την Ποδοσφαιρική Περίοδο 2018-19 ανακηρύσσεται από αυτό τον αγώνα, ο μεν πρώτος στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος με νίκη και ισοπαλία ενώ η προκρινόμενη ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια μόνο με νίκη.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ PLAY-OUT Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:

Α. Σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων των ομάδων μετά την λήξη του Πρωταθλήματος, γίνεται αγώνας κατάταξης σύμφωνα με το άρθρο 20 για την τελική βαθμολογία του Πρωταθλήματος.

Β.16ος Υποβιβάζεται απ’ ευθείας.

Γ. 15ος,14ος,13ος ,12ος παίζουν Play-out σε μίνι Πρωτάθλημα(διπλών αγώνων). Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την τελική βαθμολογία της κάθε ομάδας που κατέκτησε στο Πρωτάθλημα (12ος ,13ος, 14ος, 15ος ) διαιρώντας δια τέσσερα και εκ του αποτελέσματος που θα προκύψει ξεκινάει η κάθε ομάδα με τους ανάλογους βαθμούς.

Ο δεκαδικός αριθμός που θα προκύψει μετά την διαίρεση του 0,5 και άνω, προσμετράτε στον επόμενο ακέραιο αριθμό (π.χ. 18:4=4,5→5)

Ενώ του 0,4 και κάτω προσμετράτε στον προηγούμενο ακέραιο αριθμό (π.χ. 17:4=4,25→4)

Η ομάδα που κατακτά την 12η θέση κατά τη διάρκεια του Πρωταθλήματος, πριμοδοτείται για την βαθμολογία της έναρξης των Play-out με ακόμη ένα(1) βαθμό από αυτούς που θα προκύψουν κατά τη διαίρεση.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ομάδων μετά την ολοκλήρωση των αγώνων Play-out, υπερισχύει η ομάδα που στην κανονική περίοδο τερμάτισε υψηλότερα.

Η κλήρωση των αγώνων Play-out θα γίνει στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας με απόφαση της Επιτροπής Πρωταθλήματος παρουσία των εκπροσώπων των διαγωνιζόμενων σωματείων μετά τη λήξη του Πρωταθλήματος. Με αυτό τον τρόπο κατοχυρώνεται η τελική βαθμολογία.

Μετά τη διεξαγωγή των Play-out κατοχυρώνονται οι 15η, 14η, 13η και 12η θέση του Πρωταθλήματος.

Δ) Σε περίπτωση διεξαγωγής του Πρωταθλήματος της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας με λιγότερες από 16 ομάδες, ο τρόπος διεξαγωγής των play-out θα τροποποιηθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.ΠΡ.-Λ..

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ PLAY-OFF Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ:
Περίπτωση Διεξαγωγής Πρωταθλήματος σε δύο(2) Ομίλους:

Οι Πρωταθλητές των δύο Ομίλων Προβιβάζονται απευθείας στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία. Η Τρίτη Ομάδα Προβιβάζεται ως εξής:

1η Αγωνιστική

3ος (Β’ Ομίλου) – 2ος (Α’ Ομίλου)

3ος (Α’ Ομίλου) – 2ος (Β’ ομίλου)

2η Αγωνιστική

2ος (Α’ Ομίλου) – 3ος (Β’ Ομίλου)

2ος (Β’ Ομίλου) – 3ος (Α’ ομίλου)

Α)Για την ανάδειξη του νικητή σε περίπτωση ισοβαθμίας βαθμών και τερμάτων της 1ης και 2ης αγωνιστικής, λαμβάνονται υπόψη τα τέρματα εκτός έδρας(καταλογίζονται διπλά).

Β)Παράταση και πέναλτι για την ανάδειξη του νικητή θα γίνει μόνο με την ταύτιση του αποτελέσματος 1ης και 2ης αγωνιστικής αντίστοιχα.

Οι νικητές της 2ης αγωνιστικής θα αγωνισθούν σε έναν αγώνα σε ουδέτερο γήπεδο (με φυσικό ή τεχνητό χλοοτάπητα) που θα ορίσει η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΣ. Σε περίπτωση ισοπαλίας θα διεξαχθεί παράταση και αν υπάρξει ξανά ισοπαλία τερμάτων ο νικητής θα αναδειχθεί στη διαδικασία λακτισμάτων πέναλτι.

Τέλος ο Νικητής προβιβάζεται στην Α’ Ερασιτεχνική Κατηγορία της Ένωσής μας.

Περίπτωση Διεξαγωγής Πρωταθλήματος σε έναν(1) Όμιλο:

Προβιβάζονται οι τρεις(3) πρώτοι του Βαθμολογικού Πίνακα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ.

Α. Για κάθε αγώνα και εφόσον είναι εφικτό, ορίζεται ένας παρατηρητής που ασκεί τα καθήκοντα του βάσει του άρθρου 13 του Κ.Α.Π. Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου.

Σωματείο το οποίο θέλει στον αγώνα του να παρευρίσκεται παρατηρητής αγώνα οφείλει να το ζητήσει εγγράφως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και ώρα 12:00 πριν τον αγώνα. Εκτός εάν ο αγώνας διεξαχθεί άλλη ημέρα, τότε το Σωματείο οφείλει να το ζητήσει εγγράφως σαράντα οχτώ(48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα.

Ο παρατηρητής του αγώνα θα μεριμνά για τη διασφάλιση των προϋποθέσεων ομαλής διεξαγωγής του αγώνα, μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη του γηπέδου, με εξαίρεση τον εσωτερικό χώρο εντός των αποδυτηρίων ομάδων και διαιτητών και τον κυρίως αγωνιστικό χώρο (γήπεδο παιδιάς).

Β. Μέσα στο χώρο που περιβάλλεται από την εσωτερική περίφραξη ο παρατηρητής επιτρέπει να εισέρχονται και να παραμένουν μόνο τα εξής πρόσωπα:

1 Πρόσωπο που ασκεί καθήκοντα ιατρού

2 Ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας (με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας)

3 Ο προπονητής κάθε ομάδας, με το δελτίο πιστοποίησης της ΕΠΟ που εκδίδει η ΕΠΣ Π-Λ.

4 O τυχόν Βοηθός Προπονητής, με το δελτίο πιστοποίησης της ΕΠΟ, που θα εκδίδει η ΕΠΣ Π-Λ.

5 Ο φυσικοθεραπευτής – μασέρ της κάθε ομάδας (με επίδειξη της ταυτότητας ιδιότητας)

6 Πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα ιατρού της κάθε ομάδας (εάν έχει) με την επίδειξη της ιατρικής του ταυτότητας

7 Φωτογράφοι των επίσημων Πρακτορείων Τύπου, για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, με άδεια (πιστοποίηση) της ΕΠΣ Π-Λ.

8 Παιδιά για την επαναφορά της μπάλας.

Γ. Για την είσοδο του προπονητή της κάθε ομάδας στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου και για την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τη διάρκεια του αγώνα, είναι απαραίτητο να είναι εφοδιασμένοι με το δελτίο πιστοποίησης (εισόδου) της ΕΠΟ, που εκδίδει η ΕΠΣ Π-Λ

Σε αντίθετη περίπτωση ο διαιτητής δεν επιτρέπει την είσοδο του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο και την άσκηση των καθηκόντων του στην περιοχή ευθύνης του.

Οι προπονητές της κάθε ομάδας θα πρέπει (μέσω των σωματείων τους) μέχρι την ημέρα έναρξης των Πρωταθλημάτων να έχουν εφοδιαστεί από την ΕΠΣ Π-Λ με το δελτίο πιστοποίησης της ΕΠΟ που εκδίδει η ΕΠΣ Π-Λ.

Δ. Ο παρατηρητής αγώνα, σε συνεννόηση με το διαιτητή, υποχρεούται να απομακρύνει από τον αγωνιστικό χώρο οποιοδήποτε πρόσωπο από τα παραπάνω εμποδίζει, την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ε. Στο χώρο αρμοδιότητας του παρατηρητή αγώνα ανήκουν ο χώρος που βρίσκεται μπροστά από τα αποδυτήρια των διαιτητών, το προαύλιο, οι διάδρομοι, η καταπακτή και οι τυχόν άλλοι συναφείς χώροι.

ΣΤ. Μέσα σε αυτούς τους χώρους επιτρέπεται η είσοδος και η παραμονή μόνο κατά την αναγραφή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών στο Φ.Α., την καταχώρηση ενστάσεων και την υπογραφή του Φ.Α. των εξής προσώπων:

1 Του παρατηρητή του αγώνα

2 των αρχηγών (ποδοσφαιριστών) των διαγωνιζόμενων ομάδων

Ζ. Ο παρατηρητής δύναται να επιτρέψει σε έναν εκπρόσωπο από κάθε διαγωνιζόμενο σωματείο να προσέλθει στον χώρο των αποδυτηρίων( μόνο με την σύμφωνη γνώμη του διαιτητή), ώστε να προσκομίσει τα δελτία ατομικών στοιχείων των ποδοσφαιριστών της ομάδας του, αλλά και να διεκπεραιώσει τυχόν πληρωμές( έξοδα διαιτησίας- ιατρών κλπ)

Η. Ο παρατηρητής οφείλει να συντάξει, σε οποιαδήποτε περίπτωση, αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, έκθεση σε ειδικό έντυπο της ΕΠΣ Π-Λ, που απευθύνεται προς αυτήν και παραδίδεται μέσα σε κλειστό φάκελο στον διαιτητή του αγώνα, μέχρι την αποχώρησή του από το γήπεδο, ο οποίος και την αποστέλλει στην διοργανώτρια μαζί με το ένα αντίγραφο του Φ.ΑΗ παράδοση της έκθεσης του παρατηρητή στον διαιτητή δεν μπορεί να βραδύνει πλέον της μιας ώρας από τη λήξη του αγώνα.

Μνεία σχετική γίνεται από τον διαιτητή στη στήλη των παρατηρήσεων του Φ.Α., στο οποίο και προσυπογράφει ειδικά ο παρατηρητής ως προς την παράδοση της έκθεσης του.

Θ. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες και τα πρόσωπα που αναφέρονται στο Φ.Α., οφείλουν να συμμορφώνονται στις υποδείξεις και εντολές του παρατηρητή.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

Για κάθε αποτέλεσμα αγώνων οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ.

Η Κατάταξη των ομάδων στον βαθμολογικό πίνακα και η επικύρωση του από το διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Πρέβεζας-Λευκάδας θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ΚΑΠ.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ

α) Κατά την τέλεση του αγώνα Πρωταθλήματος, τα σωματεία που θα διαγωνίζονται είναι υπεύθυνα για την τήρηση της τάξης και έχουν υποχρέωση να παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο κοινό.

β) Τα διαγωνιζόμενα σωματεία είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των διοικητικών παραγόντων, των μελών, των οπαδών, των υπαλλήλων και των ποδοσφαιριστών τους.

γ) Σε περίπτωση κατά την οποία δημιουργηθούν επεισόδια, από τα παραπάνω πρόσωπα, δυσφημιστικά για το άθλημα ή που διεγείρουν το φίλαθλο κοινό, επιβάλλεται από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Π-Λ, ποινή σε βάρος των υπαίτιων και της υπεύθυνης ομάδας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του πειθαρχικού της ΕΠΟ.

δ) Οι παραπάνω ποινές, εφόσον δεν εκτιθούν στο σύνολό τους ή μερικώς κατά την περίοδο που επιβλήθηκαν, εκτίονται την αμέσως επόμενη αγωνιστική περίοδο.

ε) Σε περίπτωση που τα πρόσωπα τα αναγραφόμενα στην παράγραφο β του παρόντος άρθρου, προκαλέσουν και υλικές ζημιές, σε γήπεδο άλλου σωματείου, η δαπάνη για την αποκατάσταση τους καταλογίζεται σε βάρος της υπαίτιας ομάδας, σύμφωνα με το πνεύμα του άρθρου αυτού.

στ) Σε περίπτωση δημιουργίας επεισοδίων μεγάλης έκτασης και ιδιαίτερης σοβαρότητας σε αγώνες των Πρωταθλημάτων Α΄ , Β΄ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, είτε αυτά περιγράφονται στο Φ.Α. είτε περιέλθουν σε γνώση της ΕΠΣ Π-Λ, με οποιοδήποτε τρόπο, η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΣ Π-Λ δύναται να επιβάλλει στο υπαίτιο ή στα υπαίτια σωματεία ποινή προσωρινού αποκλεισμού μέχρι ενός (1) χρόνου από κάθε επίσημο και φιλικό αγώνα, καθώς και χρηματική ποινή μέχρι 800,00 €

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Α. Αγώνας που αναβλήθηκε ή διακόπηκε εξ αιτίας καιρικών συνθηκών θα διεξάγεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής πρωταθλήματος, μέσα σε δέκα πέντε (15) μέρες από την αναβολή ή διακοπή του (άρθρο 21 του Κ.Α.Π.).

Β. Σε περίπτωση νέας αναβολής ή διακοπής οι αγώνες γίνονται σε δεκαπέντε μέρες στο ίδιο γήπεδο που είχε αρχικά ορισθεί.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ.

Τα έξοδα αποζημίωσης διαιτησίας θα εξοφλούνται πριν την έναρξη των αγώνων, τυχόν δε άρνηση συμμόρφωσης των ομάδων με τη διαδικασία αυτή θα καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή των αγώνων με τις γηπεδούχες ομάδες να θεωρούνται υπεύθυνες για τη μη τέλεση των αγώνων οπότε θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις των διατάξεων του άρθρου 12 παρ.8,9 του ΚΑΠ.

Σε περίπτωση μη διεξαγωγής αγώνα η αποζημίωση των διαιτητών και βοηθών διαιτητών θα εισπράττεται κατά το ήμισυ (αντίθετα ημιαργίες και τα έξοδα μετακίνησης εισπράττονται κανονικά). Το ίδιο εφαρμόζετε και αν ένας αγώνας διακοπεί λόγω καιρικών συνθηκών και πρόκειται να συνεχισθεί σε άλλη ημερομηνία.

ΕΠΑΘΛΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Στην πρώτη ομάδα του βαθμολογικού πίνακα θα απονεμηθεί κύπελλο και μετάλλια για τους ποδοσφαιριστές της.

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η υποβολή ενστάσεων από τις διαγωνιζόμενες ομάδες (και μόνο από αυτές) στους μεταξύ τους αγώνες, ρυθμίζεται αναλυτικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 23 και 24 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων. Για τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.1 του Κ.Α.Π. το παράβολο ορίζεται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας σε:

Α. Για αντικανονικότητα του Γηπέδου 50€

Β. Για αντικανονικό ορισμό διαιτητών ή βοηθών διαιτητών 50€

Γ. Για αντικανονική διακοπή του αγώνα 50€

Δ. Για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή 50€

Ε . Για πλαστοπροσωπία ποδοσφαιριστή 50€

ΣΤ. Για παράλειψη παρουσίας Ιατρού κατά τη διεξαγωγή του αγώνα 50€

Ζ. Οι διαγωνιζόμενες ομάδες μπορούν να υποβάλουν περιοριστικά και μόνο – δια του αρχηγού τους τις ενστάσεις του άρθρου 23 παρ.2 ΙΙ του ΚΑΠ. Για τις λοιπές ενστάσεις εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ. 4 β) του ΚΑΠ. Η συζήτηση των ενστάσεων είναι υποχρεωτική τυχόν δε παραίτηση της ενιστάμενης ομάδας είναι ανίσχυρη και δεν λαμβάνεται υπόψη (Άρθρο 23 παρ.5 του ΚΑΠ).

Για τις ενστάσεις που υποχρεωτικά καταχωρούνται στο Φ.Α., δηλαδή αντικανονικού ορισμού διαιτητών, αντικανονικότητας γηπέδου (αυτές οι ενστάσεις υποβάλλονται πριν από την έναρξη του αγώνα) και πλαστοπροσωπίας (μέχρι τη λήξη του αγώνα), δεν απαιτείται υπόμνημα για υποστήριξη, παρά μόνον χρηματικό παράβολο μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την τέλεση του αγώνα. Οι υπόλοιπες ενστάσεις, δηλαδή αντικανονικής συμμετοχής ποδοσφαιριστών και αντικανονικής διακοπής αγώνα, υποβάλλονται μέσα σε δύο (2) εργάσιμες μέρες από την τέλεση του αγώνα με χωριστό για την καθεμία υπόμνημα και χρηματικό παράβολο στην Ε.Π.Σ.

Ειδικά και μόνο για ένσταση πλαστοπροσωπίας απαιτείται ξεχωριστό παράβολο για κάθε ποδοσφαιριστή κατά του οποίου αυτή στρέφεται.

Κατ’ εξαίρεση, είναι υποχρεωτική η καταχώρηση στο Φ.Α. της ένστασης αντικανονικής συμμετοχής που αφορά ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε, ως αναπληρωματικός, χωρίς να έχει αναγραφεί στο Φ.Α. πριν από την έναρξη του αγώνα, ποδοσφαιριστή που ξανασυμμετείχε σε αγώνα ενώ είχε αντικατασταθεί ή αποβληθεί από αυτόν ή εάν η ομάδα αγωνιστεί για κάποιο διάστημα με ποδοσφαιριστή παραπάνω.

Καταγγελία από τρίτη ομάδα επιτρέπεται να διατυπωθεί αποκλειστικά για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε αγώνα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών από την τέλεση του, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η καταγγέλουσα ομάδα έχει άμεσο έννομο συμφέρον κατά το χρόνο άσκησης της καταγγελίας, το οποίο περιοριστικά προσδιορίζεται στη διαμόρφωση του βαθμολογικού πίνακα του πρωταθλήματος που μετέχει και έχει σχέση με την συγκεκριμένη ομάδα κατά της οποίας στρέφεται η καταγγελία.

Η καταγγελία πρέπει να συνοδεύεται με χρηματικό παράβολο 100,00 € επί ποινή απαραδέκτου, σε περίπτωση μη καταβολής.

Οι παραπάνω καταγγελίες που αποστέλλονται στη διοργανώτρια με συστημένη επιστολή με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης διαβιβάζονται υποχρεωτικά και μέσω FAX τόσον η καταγγελία όσον και το αποδεικτικό κατάθεσης του προβλεπομένου για την αντίστοιχη ένσταση παραβόλου εντός της παραπάνω προθεσμίας, με ποινή απαραδέκτου της συζήτησης εφόσον δεν κατατεθεί παράβολο ή κατατεθεί ελλιπές ή εκπρόθεσμα.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

α) Οι διαιτητές όλων των αγώνων Πρωταθλημάτων ορίζονται από την Επιτροπή Διαιτησίας /ΕΠΣ Π-Λ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΑΠ και τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας.

β) Οι αγώνες Πρωταθλημάτων Α΄και Β΄ ΕΠΣ Π-Λ, διεξάγονται υποχρεωτικά με έναν διαιτητή και δύο βοηθούς διαιτητές. Εάν δεν προσέλθει ο διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητής, η συμπλήρωση της διαιτητικής ομάδας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΑΠ.

Η Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΣ, κατά την κρίση της, εκτός του διαιτητή και των βοηθών του, διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να ορίζει σε αγώνες (κυρίως playoff για την ανάδειξη του πρωταθλητή) και τέταρτο διαιτητή.

γ) Εφόσον υπάρχει αποχή διαιτητών για οποιοδήποτε λόγο, μερική ή ολική ή εφ’ όσον ο αριθμός των εν ενεργεία διαιτητών δεν επαρκεί για την κάλυψη όλων των αγώνων του προγράμματος, η Ε.Δ. της Ένωσης δύναται να ζητήσει τον ορισμό διαιτητών από οποιαδήποτε άλλη Ε.Π.Σ. για την κάλυψη όλων ή ορισμένου αριθμού αγώνων. Σε περίπτωση άρνησης των Ε.Δ. των άλλων Ε.Π.Σ. να ορίσουν διαιτητές τον ορισμό διενεργεί η ΚΕΔ/ΕΠΟ (ΚΑΠ άρθρο 12 παραγρ.9 στ)

δ) Τα έξοδα διαιτησίας του αγώνα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το γηπεδούχο σωματείο, το οποίο οφείλει να εξοφλεί τους διαιτητές πριν την έναρξη του αγώνα. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων διαιτησίας ο διαιτητής δεν διεξάγει τον αγώνα. Ο αγώνας αυτός κατακυρώνεται υπέρ της αντιπάλου ομάδας με τέρματα 0-3. Μέχρι την εξόφληση της ως άνω δαπάνης στη διοργανώτρια, δεν ορίζονται αγώνες της ομάδας αυτής και κατακυρώνονται υπέρ της αντιπάλου ομάδας.

ε) Ο διαιτητής του αγώνα οφείλει να είναι εφοδιασμένος με την Προκήρυξη Πρωταθλήματος του αγώνα που θα διευθύνει.

Σε περίπτωση όπου, επιτρέπεται η συμμετοχή αλλοδαπών ποδοσφαιριστών, υποχρεούται στην προσεκτική παρατήρηση της έναρξης και λήξης ισχύος των αθλητικών δελτίων τους και εφόσον εξ αυτών δεν καλύπτεται η συμμετοχή τους, απαγορεύει την αναγραφή τους στο Φ.Α. ενημερώνοντας σχετικά την ομάδα τους (ΚΑΠ άρθρο 15 παραγ.11 β).

Σε περίπτωση δέσμευσης από την Προκήρυξη του Πρωταθλήματος των ηλικιών, ο Διαιτητής υποχρεούται μόνο πριν την έναρξη του αγώνα για τον έλεγχο των δελτίων των διαγωνιζόμενων ομάδων.

στ) Η Ε.Δ. της ΕΠΣ ορίζει παρατηρητές διαιτησίας σε αγώνες, όπου αυτή κρίνει ότι είναι αναγκαίο. Σωματείο το οποίο θέλει σε αγώνα του να παρευρίσκεται παρατηρητής διαιτησίας, οφείλει να το ζητήσει εγγράφως μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης και ώρα 12:00 πριν τον αγώνα, καταβάλλοντας ταυτόχρονα την αποζημίωσή του. Εκτός εάν ο αγώνας διεξαχθεί άλλη ημέρα, τότε το Σωματείο οφείλει να το ζητήσει εγγράφως σαράντα οχτώ(48) ώρες πριν την τέλεση του αγώνα.

ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΑ – ΑΡΧΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑΣ

Για κάθε αγώνα Πρωταθλήματος θα συντάσσεται με στυλό μελάνης ή διαρκείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΑΠ, σχετικό Φύλλο Αγώνα (σε τρία αντίγραφα), το οποίο θα είναι έντυπο της ΕΠΣ Π-Λ.

Το πρώτο αντίγραφο θα αποστέλλεται στην διοργανώτρια αρχή, το 2ο αντίγραφο θα δίνεται στην γηπεδούχο ομάδα και το 3ο στην φιλοξενούμενη ομάδα.

Στο Φ.Α. αναγράφονται υποχρεωτικά όσα προβλέπονται, αναφέρονται και γράφονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΑΠ και συγκεκριμένα:

α) Η ημερομηνία, η ώρα έναρξης και το γήπεδο αγώνα.

β) Το Πρωτάθλημα που αφορά ο αγώνας, καθώς και η διάρκεια του αγώνα.

γ) Οι συμμετέχουσες ομάδες.

δ) Οι συνθέσεις των ομάδων (ονοματεπώνυμο, αριθμός δελτίου, αριθμός φανέλας, έτος γέννησης και ο αρχηγός της κάθε ομάδας).

ε) Το ονοματεπώνυμο του διαιτητή και των βοηθών διαιτητή, του παρατηρητή αγώνα και του ιατρού του αγώνα

στ)Το αποτέλεσμα του αγώνα (τέρματα υπέρ – κατά) με τον αριθμό των τερμάτων που πέτυχε ή δέχθηκε κάθε μια από τις ομάδες που βεβαιώνεται με τις υπογραφές του διαιτητή, των βοηθών διαιτητών και των αρχηγών των ομάδων.

ζ) Τα ονοματεπώνυμα και η ιδιότητα των αξιωματούχων των ομάδων (προπονητής, εκπρόσωποι κ.α.) που βρίσκονται στο αγωνιστικό χώρο.

Η υπογραφή του Φ.Α. είναι υποχρεωτική για τους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων ή τους αντικαταστάτες τους, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τηρήσουν επιφυλάξεις κατά την υπογραφή του Φ.Α., όσον αφορά στις παρατηρήσεις του διαιτητή.

Αντίγραφο του Φ.Α. παραδίδεται υποχρεωτικά από τον διαιτητή στους αρχηγούς των διαγωνιζόμενων ομάδων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΑΠ.

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ – ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΑ

1 Καθεμία από τις διαγωνιζόμενες ομάδες είναι υποχρεωμένη να προσέρχεται στο γήπεδο του αγώνα έγκαιρα και πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του, ανεξάρτητα από τις τυχόν δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν, ώστε να είναι έτοιμη να αγωνιστεί πέντε (5΄) τουλάχιστον λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα.

2 Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για την προσκόμιση στο διαιτητή ικανού αριθμού μπαλών για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Οι προσκομιζόμενες μπάλες είναι υποχρεωτικές για τις διαγωνιζόμενες ομάδες και ο διαιτητής είναι ο μόνος αρμόδιος να ελέγξει την καταλληλότητά τους, ότι πληρούν τις βασικές προδιαγραφές των κανόνων παιχνιδιού.

3 Στους αγώνες κατάταξης (μπαράζ) η καθεμία ομάδα υποχρεούται να έχει στη διάθεση του διαιτητή από την έναρξη μέχρι τη λήξη του αγώνα τέσσερις(4) μπάλες κανονικές και σε καλή κατάσταση.

4 Σε περίπτωση μη έναρξης ή διακοπής του αγώνα ελλείψει μπάλας, η τυχόν υπαιτιότητα μίας ή και των δυο από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κρίνεται από την Ε.Π.Σ.Π-Λ, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Φ.Α. και στην έκθεση του παρατηρητή (άρθρο 16 Κ.Α.Π.).

24.ΔΕΛΤΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ- ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ – ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Α) Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στο διαιτητή:

1 Τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους.

2 Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφονται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν , θα φέρει δε (η κατάσταση υγείας) ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες της ομάδας τους. Η παραπάνω ιατρική θεώρηση, η οποία ισχύει για ένα (1) χρόνο, πρέπει υποχρεωτικά να είναι θεωρημένη από αθλητίατρο ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό γιατρό ή από γιατρό γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό ή πνευμονολόγο και θα πρέπει να παρέχεται υποχρεωτικά για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιαδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη.

Στην Κατάσταση Υγείας των ποδοσφαιριστών υποχρεωτικά καταχωρείται η δήλωση συναίνεσης περί της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του αναγραφόμενου ποδοσφαιριστή. Όποιος ποδοσφαιριστής δεν αποδεχτεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων (αποκλειστικά για τους λόγους που αναγράφονται στην πράξη συναίνεσης) από τις Ε.Π.Σ. και την Ε.Π.Ο., δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στις διοργανώσεις που έχει δικαίωμα να αγωνίζεται η ομάδα του.

3 Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

Β) Ο διαιτητής είναι υποχρεωμένος, πριν από την έναρξη του αγώνα, να ελέγξει τα δελτία και τις καταστάσεις Υγείας των ποδοσφαιριστών και να σημειώσει στο Φ.Α. τις σχετικές παρατηρήσεις του (ελλείψεις, λήξη ισχύος ιατρικής θεώρησης, δήλωση συναίνεσης ή όχι, κλπ.).

25.ΣΤΟΛΗ ΟΜΑΔΑΣ

1 Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσουν στην Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας τα χρώματα της στολής των ποδοσφαιριστών τους (ΚΑΠ άρθρο 14).

α) Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ποδοσφαιριστών στους αγώνες είναι να φορούν σε όλη τη διάρκεια αυτών τη στολή τους, η οποία υποχρεωτικά περιλαμβάνει: ΦΑΝΕΛΛΑ – ΠΑΝΤΕΛΟΝΑΚΙ – ΚΑΛΤΣΕΣ – ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ και ΕΠΙΚΑΛΑΜΙΔΕΣ. (άρθρο 14 ΚΑΠ)

β) Οι αριθμοί στις φανέλες των ποδοσφαιριστών πρέπει να κυμαίνονται από το 1 έως το 18.

Σε περίπτωση κατά την οποία τα χρώματα της στολής των ομάδων που διαγωνίζονται είναι τα ίδια ή παραπλήσια, το γηπεδούχο σωματείο υποχρεούται στην αλλαγή στολής.

γ) Οι ομάδες έχουν το έμβλημα τους, που αποτυπώνεται καθαρά στο επάνω αριστερό σημείο της φανέλας των ποδοσφαιριστών.

δ) Ο ενδεικτικός αριθμός του παίκτη αποτυπώνεται καθαρά στην πλάτη της φανέλας.

ε) Οι τερματοφύλακες έχουν διαφορετικό χρώμα στολής από όλους τους παίκτες και τους διαιτητές.

στ) Οι αρχηγοί των ομάδων έχουν ειδικό περιβραχιόνιο στο αριστερό τους χέρι.

ζ) Ο διαιτητής του αγώνα υποχρεώνει τη γηπεδούχο ομάδα να αλλάξει στολή, όταν τα χρώματα των δυο διαγωνιζόμενων ομάδων είναι ίδια ή παρεμφερή και ματαιώνει την ποδοσφαιρική συνάντηση, όταν η γηπεδούχος ομάδα αρνείται να εφαρμόσει την υπόδειξη του.

η) Η υπαίτια της ματαίωσης αγώνα ομάδα τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21του ΚΑΠ.

θ) Στην περίπτωση που ποδοσφαιριστής ή ποδοσφαιριστές μιας ομάδας φοράνε διαφορετική στολή, με διαφορετικό χρώμα από αυτό που έχουν οι στολές των συμπαικτών τους ή φανέλα χωρίς αριθμό, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή τους στον αγώνα. Ο διαιτητής του αγώνα ζητά την άμεση αλλαγή της στολής του ή των ποδοσφαιριστών.

Όταν ο ποδοσφαιριστής ή οι ποδοσφαιριστές αρνούνται να συμμορφωθούν με την υπόδειξη του διαιτητή, τότε αυτός, αφού αναγράψει τούτο στο Φ.Α. αν ο αγώνας δεν έχει αρχίσει, διατάζει την ματαίωση του ή αν ο αγώνας έχει αρχίσει διατάζει την διακοπή του (ΚΑΠ άρθρο14 παρ.8).

Στην υπαίτια ομάδα επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 παρ. 3 α) του ΚΑΠ.

Ι) Για τη χρήση διαφήμισης στις φανέλες των ποδοσφαιριστών ισχύουν όσα καθορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 14 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

α) Σχετικά με τις ποινές που επιβάλλονται σε βάρος ποδοσφαιριστών για παραβάσεις των Κανονισμών και με τον τρόπο και τη διαδικασία της επιβολής των ποινών, έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ.

β) Οι ποινές του άρθρου 10 του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ επιβάλλονται μόνο με βάση το Φ.Α. και αρχίζουν την επόμενη ημέρα του αγώνα.

Δεν χωρεί οποιαδήποτε ανταπόδειξη σχετικά με τις σημειώσεις του διαιτητή που αφορούν σε παραβάσεις του προηγούμενου άρθρου.

γ) Δύο (2) παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) κατά τη διάρκεια του αυτού αγώνα στον ίδιο ποδοσφαιριστή επισύρει αποβολή του ποδοσφαιριστή (έμμεση κόκκινη κάρτα).

δ) Οι παρατηρήσεις (κίτρινες κάρτες) που επιδεικνύει ο διαιτητής σε ποδοσφαιριστές ισχύουν μόνο για τον ίδιο αγώνα, σύμφωνα με τα παραπάνω και δεν προσμετρούνται αθροιστικά σε διαφορετικούς αγώνες για την επιβολή ποινής (από παρατηρήσεις-κίτρινες κάρτες) σε ποδοσφαιριστές. Επίσης δεν αναγράφονται στο Φ.Α.

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΕΡΙ “ΠΑΡΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΟΛΙΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ”

Στις περιπτώσεις υπόσχεσης δόλιων παροχών ή αποδοχής δολίων παροχών (δωροδοκίας-δωροληψίας), προκαθορισμού αποτελέσματος, επηρεασμό για χειραγώγηση αγώνα, προς τον σκοπό της αλλοίωσης υπέρ ή κατά μιας ομάδας του αποτελέσματος του αγώνα των Πρωταθλημάτων, έχουν πλήρη εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 18, 19, 20, 21, 22. του Πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ( Κεφάλαιο Γ)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Α΄ και Β΄ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Α. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι (20) ετών για την Α΄ και για την Β΄ Κατηγορία στον διεξαγόμενο αγώνα, συνεπώς και καθ’ όλη τη διάρκεια αυτού. Σε περίπτωση αποβολής τους ο αγώνας θα συνεχίζεται χωρίς αυτούς. Για το υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπ όψιν η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεως τους.

Για το Πρωτάθλημα της αγωνιστικής περιόδου 2018-19 εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία οι γεννηθέντες από 01/01/1998 και εντεύθεν, οι οποίοι και έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως το τέλος του Πρωταθλήματος.

Εφ’ όσον διαπιστωθεί παράβαση της διάταξης αυτής ,πριν από την έναρξη του αγώνα ,ο Διαιτητής υποχρεούται να μην τελέσει αυτόν, σε βάρος δε της υπαίτιας η των υπαίτιων Ομάδων, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το άρθρο 21 του Κ.Α.Π . κυρώσεις.

Σε περίπτωση που ο διαιτητής επιτρέψει την τέλεση του αγώνα χωρίς την συμμετοχή των κάτω των 20 ετών, τιμωρείται με ποινή αποκλεισμού τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Εφ’ όσον η ίδια παράβαση πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του αγώνος, λογίζεται ως αντικανονική συμμετοχή ,στην υπαίτια δε ομάδα, επιβάλλεται μετά από ένσταση ,η προβλεπόμενη από το άρθρο 23 παρ.11 του Κ.Α.Π ποδοσφαιριστών κύρωση. Ο διαιτητής σε αυτή την περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη. Σωματείο που στερείται ποδοσφαιριστών αναφερομένων στα πιο πάνω δύναται να αρχίσει τον αγώνα με δέκα (10) ποδοσφαιριστές Α΄ και Β΄ Κατηγορία εάν στερείται ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 20 ετών ή με εννέα παίκτες Α΄ και Β΄ Κατηγορία εάν στερείται δύο ποδοσφαιριστών κάτω των είκοσι (20) ετών.

Β. Είναι υποχρεωτική η συμμετοχή στην ενδεκάδα κάθε ομάδας και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα επτά (7) ποδοσφαιριστών που έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται σε ελληνικές εθνικές ομάδες ή που έχουν την ελληνική ιθαγένεια (ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο). Η αναγραφόμενη έναρξη και λήξη ισχύος στα δελτία αθλητικής ιδιότητας αλλοδαπών ποδοσφαιριστών πρέπει να καλύπτει την συμμετοχή τους στους αγώνες, αλλιώς η συμμετοχή τους είναι αντικανονική. (ΚΑΠ αρθρο19 παρ.12,13) Στους ίδιους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. και η συμμετοχή τους στον αγώνα μέχρι τεσσάρων (4) αλλοδαπών ποδοσφαιριστών που δεν δικαιούνται να αγωνίζονται στις ελληνικές ομάδες.

Γ. Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να παραδίδουν στον διαιτητή (πριν από την έναρξη του αγώνα) τα δελτία ατομικών στοιχείων και μεταβολών των ποδοσφαιριστών τους που εκδίδονται από την ΕΠΟ , καθώς και την κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών τους.

Απαγορεύεται η συμμετοχή ποδοσφαιριστή σε οποιοδήποτε αγώνα χωρίς τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο δε διαιτητής υποχρεούται να απαγορεύσει τη συμμετοχή ποδοσφαιριστή για τον οποίο δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

Παράβαση των παραπάνω επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις από τις σχετικές διατάξεις του ΚΑΠ, σε περίπτωση διατύπωσης και παραδοχής ένστασης.

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε ομάδα ανδρών ποδοσφαιριστή που δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του.

Ειδικά και μόνο ως συμπλήρωση της ηλικίας των 14 ετών των ποδοσφαιριστών για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνίζονται σε ανδρικές ομάδες, νοείται η ημερολογιακή συμπλήρωση των 14 ετών (ημερομηνία των γενεθλίων των).

Απαγορεύεται η συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαιριστών χωρίς δελτίο της ΕΠΟ.

Απαγορεύεται επίσης η συμμετοχή σε αγώνες ποδοσφαιριστών που δεν είναι γραμμένοι στην κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών του σωματείου.

Οι αρχηγοί των ομάδων πρέπει να φέρουν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα ειδικό σήμα (περιβραχιόνιο) που θα τους διακρίνει από τους άλλους ποδοσφαιριστές.

Δ. Στο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας, έχουν δικαίωμα να αγωνίζονται ποδοσφαιριστές ηλικίας μόνο μέχρι σαράντα (40) ετών. Για την περίοδο 2018-2019 δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί έως και το 1978.

Ε. Στο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας, έχουν δικαίωμα να αναγράφονται στο Φ.Α. μόνο τρείς ποδοσφαιριστές ηλικίας πάνω από σαράντα (40) έως σαράντα-πέντε (45) ετών . Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2018-19, δηλ. όσοι έχουν γεννηθεί από το 1973 έως και 1977.

SUPERCUP

Α.O Τελικός του Super Cup, δηλαδή ο αγώνας μεταξύ του Πρωταθλητή της Α΄ Κατηγορίας και του Κυπελλούχου της Ένωσής μας της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου, θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και γήπεδο που θα ορίσει η επιτροπή πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ Πρέβεζας – Λευκάδας

Η απόφαση για την έδρα διεξαγωγής του SUPERCUP ανήκει αποκλειστικά στην Επιτροπή Πρωταθλήματος.

Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος, ακολουθεί ημίωρη παράταση. Αν και στην παράταση το αποτέλεσμα θα είναι ισόπαλο θα ακολουθήσει η διαδικασία ανάδειξης νικητή με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων – πέναλτι (σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 20 παρ. 12 του ΚΑΠ).

Β. Η συμμετοχή των ανωτέρω ομάδων στον αγώνα SuperCup, είναι υποχρεωτική

Γ. Για τη συμμετοχή των ποδοσφαιριστών των ανωτέρω ομάδων στον αγώνα του SuperCup, δεν ισχύει το άρθρο 28 της παρούσας Προκήρυξης. Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στον αγώνα του SuperCup σε σχέση με την ηλικία τους, είναι ελεύθερη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

Απαγορεύεται η μετάδοση διαφημίσεων ή ανακοινώσεων άλλων διεξαγόμενων αγώνων κατά τη διάρκεια του αγώνα από τα μεγάφωνα του γηπέδου. Οι υπεύθυνες ομάδες τιμωρούνται με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κ.Α.Π.

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας επιφυλάσσεται παντός δικαιώματός της, σύμφωνα και με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ), αναφορικά με την εμπορική και ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση των αγώνων, καθώς και άλλου συναφούς δικαιώματος ήχου, εικόνας και περιεχομένου των αγώνων. Συμβάσεις παραχώρησης ραδιοτηλεοπτικών δικαιωμάτων (βίντεο, φωτογραφίες, μετάδοση αγώνα) που δεν έχουν εγκριθεί από την Ένωση, δεν ισχύουν, απαγορεύεται δε η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση κάθε αγώνα. Σε κάθε περίπτωση, η είσοδος ραδιοτηλεοπτικών συνεργείων σε γήπεδα αρμοδιότητας της Ένωσης, επιτρέπεται μόνον μετά από άδεια της διοργανώτριας.

ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Η Πρωταθλήτρια της Α’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας, περιόδου 2018-19, προβιβάζεται απευθείας στη Γ’ Εθνική Κατηγορία 2019-20 (Προκήρυξη Γ’ Εθνικής Κατηγορίας 2018-19,άρθρο 14).

1 Στην περίπτωση που υποβιβαστεί ένα (1) Σωματείο της Ένωσής μας από το Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας τότε υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ Κατηγορία τα Σωματεία που θα καταλάβουν τις τρεις (3) τελευταίες θέσεις του Βαθμολογικού πίνακα.

2 Στην περίπτωση που υποβιβαστούν τα δύο (2) Σωματεία της Ένωσής μας από το Πρωτάθλημα της Γ΄ Εθνικής Κατηγορίας τότε υποβιβάζονται από την Α΄ στη Β΄ Κατηγορία τα Σωματεία που θα καταλάβουν τις τέσσερις (4) τελευταίες θέσεις του Βαθμολογικού πίνακα.

Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις από την Β΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία, ανέρχονται στην Α΄ Ερασιτεχνική Κατηγορία τρεις (3) ομάδες. Η πρώτη ομάδα (πρωταθλήτρια) του κάθε ομίλου ανέρχεται απευθείας, ενώ η τρίτη ομάδα θα προκύψει έπειτα από αγώνες των play-off μεταξύ των δευτεραθλητών και τριτοαθλητών των δύο ομίλων ή των τριών(3) πρώτων εάν το Πρωτάθλημα διεξαχθεί σε ένα όμιλο.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1 Απαγορεύεται ποδοσφαιριστής ενός σωματείου να πάρει μέρος σε αγώνα οποιουδήποτε Πρωταθλήματος, κατά την περίοδο αυτή για λογαριασμό δυο διαφορετικών σωματείων, πλην των νόμιμων μετακινήσεων ποδοσφαιριστή.

2 Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνισθεί εντός 24 ωρών σε δυο αγώνες Πρωταθλήματος.

Παράβαση των παραπάνω διατάξεων α’ & β’ έχει σαν συνέπεια την επιβολή των ποινών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις.

3Απαγορεύεται η συμμετοχή γυναικών σε αγώνες που οι διαγωνιζόμενες ομάδες συγκροτούνται από άνδρες, καθώς και το αντίστροφο.

4 Απαγορεύεται η έναρξη αγώνα Πρωταθλήματος, εάν έστω και μια από τις διαγωνιζόμενες ομάδες κατέβει στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από εννέα (9) ποδοσφαιριστές.

5 Δεν είναι δυνατή η συνέχιση του αγώνα Πρωταθλήματος, εφόσον η μια ή και αμφότερες οι διαγωνιζόμενες ομάδες παρέμειναν στον αγωνιστικό χώρο με λιγότερους από επτά (7) ποδοσφαιριστές.

O διαιτητής δεν είναι υποχρεωμένος να διακόψει το παιχνίδι και μπορεί να εφαρμόσει το πλεονέκτημα έως ότου η μπάλα βρεθεί εκτός παιχνιδιού. Δεν μπορεί όμως να επαναρχίσει το παιχνίδι εφόσον μια ομάδα δεν διαθέτει τον ελάχιστο αριθμό των επτά παικτών.

Εφόσον οι κανόνες της διοργάνωσης προβλέπουν ότι όλοι οι παίκτες και οι αναπληρωματικοί πρέπει να αναγράφονται στο Φ.Α. πριν από το εναρκτήριο λάκτισμα και μια ομάδα ξεκινήσει έναν αγώνα με λιγότερους από έντεκα παίκτες, μόνο οι παίκτες και οι αναπληρωματικοί που δηλώθηκαν στο Φ.Α., πριν την έναρξη του αγώνα, επιτρέπεται να συμμετάσχουν στον αγώνα μετά την έναρξή του.

Τα ονόματα των αναπληρωματικών πρέπει να δηλώνονται στον διαιτητή πριν από την έναρξη του αγώνα. Οποιοσδήποτε αναπληρωματικός, που δεν έχει δηλωθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή, δεν επιτρέπεται να συμμετάσχει στο αγώνα.

6 Κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου, από την 1η Ιουλίου έως την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύναται να αγωνιστούν, σε επίσημου αγώνες, μόνο για δύο σωματεία (ανεξαρτήτως της Ομοσπονδίας στην οποία ανήκουν). Κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου, οι ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δύνανται να εγγράφονται – μετεγγράφονται σε τρία (3), το ανώτατο, ερασιτεχνικά σωματεία στα οποία περιλαμβάνεται και το αρχικό που τους βρίσκει εγγεγραμμένους την 1η Ιουλίου, αλλά να αγωνίζονται μόνο για λογαριασμό δύο (2). Η τυχόν συμμετοχή τους σε αγώνες του τρίτου σωματείου συνιστά αντικανονική συμμετοχή και δίδει το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών – Ερασιτεχνικών Πρωταθλημάτων.

7 Απαγορεύεται σε ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί σε αγώνες του σωματείου που ανήκει, εφόσον δεν έχει προβεί σε έγκαιρη και νομότυπη δήλωση συναίνεσης της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.

8 Τα γήπεδα που γίνονται οι αγώνες των παραπάνω Πρωταθλημάτων είναι στην απόλυτη διάθεση της ΕΠΣ Π-Λ, από το πρωί κάθε αγωνιστικής ημέρας μέχρι τις 21.00.

Η ΕΠΣ Π-Λ θα χρησιμοποιεί τα γήπεδα κατά την κρίση της, η ανάμειξη δε στο έργο της αυτό, οποιουδήποτε τρίτου απαγορεύεται.

9 Σε περίπτωση διεξαγωγής αγώνα ή αγώνων κατάταξης για την άνοδο ομάδας σε Κατηγορία ή για την παραμονή ομάδας σε Κατηγορία, ο αγώνας ή οι αγώνες κατάταξης διεξάγονται σε γήπεδο με χλοοτάπητα (τεχνητό ή φυσικό).

10 Η τροποποίηση του Κ.Α.Π., του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. και των Κανόνων Παιχνιδιού έχει σαν συνέπεια και την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων της Προκήρυξης, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και το Καταστατικό της Ε.Π.Ο.

Κάθε τροποποίηση των όρων της Προκήρυξης γνωστοποιείται στην Ε.Π.Ο. και στα ενδιαφερόμενα σωματεία.

11 Οι ομάδες που υποβιβάζονται κατά την περίοδο 2018-19, είτε με βάση την Προκήρυξη, είτε με βάση άλλη απόφαση, δεν έχουν δικαίωμα προαγωγής σε καμία περίπτωση, για την περίοδο που υποβιβάστηκαν.

Η κατάληψη της 1ης θέσης στην αμέσως επόμενη Κατηγορία, γίνεται πάντα μετά την επέλευση οποιουδήποτε προβιβασμού.

Σε περίπτωση αύξησης των ομάδων οποιασδήποτε Κατηγορίας ή προαγωγής στην αμέσως επόμενη ανώτερη Κατηγορία περισσότερων ομάδων απ’ αυτές που προβλέπεται από τη σχετική Προκήρυξη, οι προαγόμενες ομάδες θα προέρχονται από τον πίνακα κατάταξης του Πρωταθλήματος που έληξε της αμέσως κατώτερης Κατηγορίας και με τη σειρά κατάταξης.

12 Απαγορεύεται η είσοδος στους αγωνιστικούς χώρους και η συμμετοχή στον αγώνα φυσικού προσώπου που έχει τιμωρηθεί με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα (εφόρου, προπονητή, φυσικοθεραπευτή, ποδοσφαιριστή κ.λ.π.).

Τυχόν συμμετοχή είναι αντικανονική και σε περίπτωση ένστασης εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 23 παρ.9 του Κ.Α.Π.

13 Προκειμένου για διαφημίσεις στις φανέλες ποδοσφαιριστών των ομάδων, πρέπει τα σωματεία έγκαιρα και υποχρεωτικά, να υποβάλλουν στην Ε.Π.Σ.Π-Λ τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να λάβουν τη σχετική άδεια, προς αποφυγή τυχόν προβλημάτων ή και συνεπειών.

14 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΩΣ η συμμετοχή ομάδας σωματείου – μέλους της Ε.Π.Σ.Π.-Λ. σε τουρνουά ή αγώνες όλων των κατηγοριών όταν αυτοί διεξάγονται από ιδιωτικό, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή δημόσιο φορέα, χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ε.Π.Σ.Π-Λ στην οποία ανήκουν.

Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία προέγκρισης της συμμετοχής ομάδας του σωματείου θα επιβάλλεται η ποινή της αφαίρεσης τριών βαθμών από την ομάδα του σωματείου που μετέχει στο πρωτάθλημα της τοπικής κατηγορίας ή στη Γ΄ Εθνική και ετήσιος αποκλεισμός στους ποδοσφαιριστές και στους προπονητές που έλαβαν μέρος ( ΚΑΠ άρθρο 37 παρ.6).

15 Τα σωματεία οφείλουν να ενημερωθούν έγκαιρα για τον νέο Κανονισμό λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σωματείων, όπως και να τηρούν ευλαβικά τα αναγραφόμενα άρθρα του.

16 Δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις ή κρίσεις και Δυσφήμιση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων τιμωρούνται πειθαρχικά (Άρθρο 20, Πειθαρχικός Κώδικας)

17 Οι ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο ( www.epsprevezas-lefkadas.gr), αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο για την ενημέρωση των σωματείων. Τα σωματεία είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο και να ενημερώνονται.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι πάσης φύσεως διαφορές επιλύονται αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια όργανα (Άρθρο 35 του ΚΑΠ).

35. Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-20

Σύμφωνα με την αριθμ. Νο 08/31-7-2018 απόφαση του Δ.Σ. που πάρθηκε ο αριθμός των ομάδων που θα συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα την επομένη αγωνιστική περίοδο 2019-20.

Αη ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 16

Βη ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 25

Συν τις ομάδες που θα ιδρυθούν στην περίοδο 2019-20. Τα Σωματεία αποδέχονται ανεπιφύλακτα το καταστατικό της Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ. και τους εκδιδόμενους κανονισμούς και αποφάσεις.

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ.

Η διεξαγωγή των αγώνων του Πρωταθλήματος τούτου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και της Προκήρυξης αυτής και για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την αθλητική Νομοθεσία και την προκήρυξη θα αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Σ. Πρέβεζας-Λευκάδας.
ΠΡΕΒΕΖΑ, 08/08/2018
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Κ.ΤΖΙΜΑΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ Σ. -Δ.ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.