Στην Άρτα  σήμερα  27 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα     Τετάρτη     και ώρα 19.00 συνήλθε  στα Γραφεία της Ε.Π.Σ. Άρτας   επί της Περιφερειακής οδού η Πειθαρχική Επιτροπή της   Ε.Π.Σ. Άρτας    προκειμένου να συζητήσει τα κάτωθι θέματα:

1)      Εξέταση των Φ.Α. της  20ης   και 23ης Δεκεμβρίου 2017    Α΄  και Β΄  Ερασιτεχνικής  Κατηγορίας Ε.Π.Σ. Άρτας     περιόδου 2017-18.

Παρέστησαν : 1) Θεόδωρος  Σαλαμούρας , 2) Πέτρος  Παπαδόπουλος και 3) Κωνσταντίνος Νικολάου. Διαπιστωθείσης απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη των εργασιών της Επιτροπής.

 

1)      Μετά την εξέταση του δεύτερου  θέματος, ήτοι  των Φ.Α., η Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:

 

α)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ  (1) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ  ΗΜΕΡΑΣ   στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ    ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ     Θ. ΣΑΝΙΔΑ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.    1406561  (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1α΄iii ).

 

β)  Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ  (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΗΡΟΔΟΤΟΣ  ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΥ    Α.  ΚΑΠΛΛΑΝΑΪ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1313001  1462598 (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1γ ).

 

γ) Επιβάλλει  ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΤΡΙΩΝ  (3) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ  ΗΜΕΡΩΝ    στον ποδοσφαιριστή του Σωματείου    ΑΕΜ   ΜΕΛΙΣΣΑ     Λ.  ΣΕΝΤΟΡΗ    ΑΡ.Δ.Α.Ι.  1422049    (ΠΕΙΘ. ΚΩΔ. ΕΠΟ ΑΡΘΡΟ 10 παρ. 1γ ).

 

Μην υπάρχοντος άλλου θέματος  για συζήτηση ο Πρόεδρος   κήρυξε τη λήξη των εργασιών της Επιτροπής και το παρόν υπογράφεται.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                              ΤΟ ΜΕΛΟΣ

 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ                         ΠΕΤΡΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΥ