Την Παρασκευή 18 Μαΐου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 10-05-2018 συνεδρίασης.

 1. Έγκριση του από 14-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση οδού και κατασκευή πλακοσκεπών οχετών στα όρια των Δ.Δ. Ριζών, Βράχου και Λούτσας», προϋπολογισμού € 170.000,00 € με ΦΠΑ.
 2. Έγκριση του από 15-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση αποκατάσταση οδών προς παραγωγικές μονάδες στις Τ.Κ. Πλατανούσας και Δαφνωτής», προϋπολογισμού 400,00 € με ΦΠΑ.
 3. Έγκριση του από 15-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επείγουσες αποκαταστάσεις οδοποιίας στα όρια των Δήμων Άρτας και Νικολάου Σκουφά για την πρόσβαση σε κατοικίες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.
 4. Έγκριση του από 16-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο Παλαιοχώρι Αθαμανίου Άρτας», προϋπολογισμού 25.000,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση του από 16-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Κατασκευή σαρζανέτ για την προστασία οδού από κατολίσθηση στο Δ.Δ. Λούτσας Δήμου Πάργας» προϋπολογισμού 16.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αντιπλημμυρική προστασία ιδιοκτησιών και προστασία της Ε.Ο. στα όρια του “ΘΕΟΝΤΙΚΟΥ” ρέματος Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 62.000,00 με ΦΠΑ.
 7. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Άμεση συντήρηση και αποκατάσταση παράπλευρων οδών πρόσβασης στα όρια του Δ.Δ. Κρυοπηγής Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 68.200,00 με ΦΠΑ.
 8. Έγκριση της αριθμ. πρωτ. 61921/5498/15-05-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη Ηπείρου, περί διόρθωσης του προϋπολογισμού και παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού (υπό Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 71463) για την κατασκευή του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση χώρου στάθμευσης Γενικού Νοσοκομείου Χατζηκώστα», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α.
 9. Έγκριση του από 10-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την υλοποίηση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Άμεση αποκατάσταση επενδεδυμένης τάφρου απορροής ομβρίων για την προστασία της επαρχιακής οδού Μετσόβου – Ανθοχωρίου λόγω πλημμυρικών φαινομένων», προϋπολογισμού € 54.000,00 € με ΦΠΑ.
 10. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος της επαρχιακής οδού Καστανιάς – Αγίας Μαρίνας Πωγωνίου», προϋπολογισμού € 80.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Π.Ε. Ιωαννίνων «Σύνδεση κτηνοτροφικών μονάδων της περιοχής «ΣΥΓΓΕΝΑ» του Δ.Δ. Πραμάντων με την επαρχιακή οδό (προμήθεια υλικών)», προϋπολογισμού 24.800,00 με ΦΠΑ.
 12. Έγκριση προσθήκης στις ονομαστικές καταστάσεις δικαιούχων μετακίνησης μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, με επιδόματα του άρθρου 3 παρ. 1 περ. α & β της υπ΄ αριθ. 24001/14-06-2013 ΚΥΑ.
 13. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για την φιλοξενία μελών του κλαμπ Passione Rossa της Ιταλίας, η ετήσια συνάντηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί στην Ήπειρο το διάστημα 8-10/6/2018.
 14. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στο Photometria International Photography Festival, που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, το διάστημα 23-05-2018 ως και 03-06-2018.
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο «2ο Ioannina Global Bubble Parade 2018» με το Κέντρο Νέων Ηπείρου.
 16. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Δημητρίου Στάθη, Νομικού της Συμβούλου με έμμισθη εντολή της Περιφέρειας Ηπείρου, από 22 έως 23-05-2018 στην Ηγουμενίτσα και την Κέρκυρα, προκειμένου να εκπροσωπήσει την Περιφέρεια Ηπείρου και να παραστεί κατά τις ορισθείσες δικασίμους, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κέρκυρας (με μεταβατική έδρα την Ηγουμενίτσα) και ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων (με μεταβατική έδρα την Κέρκυρα).
 17. Έγκριση του Πρακτικού 3/16-05-2017 της Επιτροπής Διενέργειας του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών προκειμένου να υλοποιηθεί η προμήθεια Ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής και Τροφίμων για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020», από τις Περιφερειακές Ενότητες Πρέβεζας, Άρτας και Θεσπρωτίας, συνολικού προϋπολογισμού 1.805.149,43 € με Φ.Π.Α.
 18. Έγκριση δαπάνης διάθεση πίστωσης και ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης για τις ανάγκες των κτηνοτροφικών μονάδων στην Τ.Κ. Κυψέλης του Δήμου Πάργας» του έργου της ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου, με ΚΑ 2017ΕΠ53000002.
 19. Έγκριση ανάθεσης της δικαστικής εκπροσώπησης της Περιφέρειας Ηπείρου, για την άσκηση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής ενώπιον του ΣτΕ κατά των αριθμ. πρωτ. 40941,40947, 40950, 40959 και 40962/16-03-2018 Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στην εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων βιοαερίου, στη ΒΙ.ΠΕ. Ιωαννίνων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος Δήμου Ζίτσας Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 20. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 02-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 21. Κατακύρωση του αποτελέσματος της από 05-03-2018 ανοιχτής διαδικασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Βελτίωση και αποκατάσταση βατότητας του δρόμου Δημαριό – Κομπότι ΠΕ Άρτας (Β΄ φάση)», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.
 22. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Αποκατάσταση αναχωμάτων και καθαρισμός κοίτης των χειμάρρων Άννινου – Κομποτέικου – Βωβού  ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 74.000,00 με Φ.Π.Α.
 23. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Ενίσχυση όχθης χειμάρρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού € 40.000,00 με Φ.Π.Α.
 24. Έγκριση δαπάνης για τη μίσθωση μηχανημάτων και οχημάτων ιδιωτικής χρήσης (εκσκαφείς -φορτωτές – φορτηγά κλπ) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών της Π.Ε. Άρτας από 03-02-2018 α) στο οδικό δίκτυο, (αποχιονισμός, ρίψη άλατος οδικού δικτύου, άρση καταπτώσεων, κοπή δέντρων, απόφραξη τεχνικών, φρεατίων, καθαρισμός τριγωνικών τάφρων, ερεισμάτων κ.λ.π.) και β) στο αντιπλημμυρικό και αποστραγγιστικό δίκτυο, (αντιμετώπιση πλημμύρας, καθαρισμός και αποκατάσταση ροής τάφρων, αυλακιών κ.λ.π.), σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 599/Φ.300.09.ΜΙΜΟ/05-02-2018/ΑΔΑ:ΨΟΒΛ7Λ9-Ο5Κ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας.
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής των οχημάτων & μηχανημάτων της ΠΕ Άρτας.
 27. Έγκριση ανάθεσης λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Άρτας.
 28. Έγκριση του από 14-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση εθνικής οδού Ηγουμενίτσας – Σαγιάδας», προϋπολογισμού 345.000,00 € με Φ.Π.Α.
 29. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Κατασκευή τοιχείου ανάσχεσης στην περιφερειακή οδό Παραμυθιάς», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.
 30. Απόφαση επί της από 10-04-2018 ένστασης της εταιρείας «ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου «Αρδευτικό έργο Χότχοβας Νομού Θεσπρωτίας» κατά του από 15-03-2018 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου.
 31. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής διαδικασίας κάτω των ορίων του Ν.4412/16, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Συντήρηση οδού προς Σαγιάδα – Κάτω Αετό – Σύνορα», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με ΦΠΑ.
 32. Έγκριση δαπάνης για τη μετακίνηση του Αλεξίου Παύλου, υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τoυ σε επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΤΥΠΑ -ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ », που διοργανώνει το ΕΚΔΔ – ΙΝΕΠ και θα  διεξαχθεί από 04 έως 08-06-2018
 33. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας με την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θεσπρωτίας, ενημερωτικής ημερίδας με θέμα «ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2018 στην Ηγουμενίτσα.
 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Θεσπρωτίας, με το Γυμναστικό Σύλλογο «ΠΡΩΤΕΑΣ», των επίσημων αγώνων στίβου όλων των κατηγοριών «7α Γιτάνεια» που θα πραγματοποιηθεί στις 03 Ιουνίου 2018 στην Ηγουμενίτσα.
 35. Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (με υπέρβαση λόγω αύξησης του ποσού της αναθεώρησης και του ΦΠΑ από 23% σε 24%) του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Βελτίωση ασφαλτόστρωση οδού: Ανώγειο – Αγία Φανερωμένη Ξηροβουνίου», αναδόχου Δημητρίου Φούκα.
 36. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με τις αριθμ. πρωτ. Φ.301/206, Φ.301/208 και Φ.301/210/09-05-2018, αποφάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας, για την παροχή έργου από 09-05-2018, για επείγουσες εργασίες α) καθαρισμού κοίτης του ποταμού Λούρου στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου για την προστασία του αρχαίου Ρωμαϊκού Υδραγωγείου, β) καθαρισμού ερεισμάτων επαρχιακού οδικού δικτύου ΠΕ Πρέβεζας από βλάστηση προς αποφυγή πυρκαγιών και γ) καθαρισμού ερεισμάτων εθνικών οδών από βλάστηση για την αποκατάσταση της ορατότητας προς αποφυγή ατυχημάτων.
 37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
 38. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για έργα της Π.Ε. Πρέβεζας σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Πρέβεζας οικ. έτους 2018
 39. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης στην Π.Ε Πρέβεζας (16ο Preveza Jazz Festival).
 40. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας κ. Ευστράτιου Ιωάννου, στη Λήμνο, από 24 έως 28-05-2018 προκειμένου να παραβρεθεί στην 6η Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών και Εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Τουρισμού και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 41. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων λειτουργικών δαπανών της Π.Ε. Πρέβεζας.
 42. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Πρέβεζας.
 43. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πρέβεζας
 44. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Πρέβεζας, σχολικού έτους 2017-2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.